• Oppgradering av energiskala

  Oppgradering av energiskala

  Innføring av nye tekniske forskrifter, samt obligatorisk energimerking av bygg, har gjort isolasjon og strømsparing til et stadig mer aktuelt tema. Dette gir byggebransjen en hel del nye utfordringer og har økt kravet til entrepenørens profesjonalitet. Det er viktig å velge rett materiale når man bygger. Vårt selskap har spesielt fokus på murbygg og ikke minst porebetong, hvis egenskaper er særlig tilpasset de nye forskriftene. For eldre boliger er oppgrading av vinduer med god uverdi og etterisolering av yttervegger, tak og loft, viktigste tiltak. Spart energi er det samme som lave strømkostnader. Vi er en profesjonell aktør som gjerne bistår med råd og løsninger tilpasset din bolig. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende vurdering av hvordan din bolig kan score høyere på energiskalaen.
 • Termografering

  Termografering

  Hva er termografering?

  Ved hjelp av såkalt termofotografering er det enkelt å identifisere svakheter i bygningen. Alle objekter avgir en infrarød stråling som varierer med objektets temperatur. Med et IR-kamera som oppfatter disse infrarøde strålene gjengis et bilde med nøyaktige temperaturforskjeller på objektene. Et IR-kamera er et kamera som fanger opp infrarøde stråler og viser temperatur på overflater. Ved å termografere boligen med et IR-kamera kan man identifisere hvor det er temperaturforskjeller som ikke skal være der. Gjennom termografering kan man påvise og kontrollere om boligen din er tett, eller om du har uforholdsmessig høyt varmetap gjennom luftlekkasje, manglende isolasjon eller kuldebroer. Dersom du har uforholdsmessig høyt varmetap gjennom luftlekkasje eller mangelfull isolasjon i konstruksjonen vil det føre til høye oppvarmingskostnader, og et dårlig innemiljø. I tillegg kan disse forholdene føre til fukt og råte i bygninger over tid. Tetthetskontroll og termografering avdekker slike forhold og skadene kan unngås og fyringskostnadene kan reduseres.
 • TEK 10

  TEK 10

  Hva er TEK 10?

  Fra Juli 2010 er det innført nye tekninske forskrifter, og med dette nye isolasjonskrav.

  TEK er forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Den er gitt til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 og for gjennomføring av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.
  Alle som skal bygge eller foretar søknadspliktig rehabilitering må ta hensyn til TEK.

  U-verdi betyr varmegjennomgangskoeffisient. Den angir den mengde varme som per tidsenhet passerer 1 m2 av konstruksjonen ved 1oC temperaturforskjell mellom konstruksjonens to sider.
  I praksis betyr U-verdi mer isolasjon, dvs tykkere vegger.

  Krav til byggteknisk forskrift TEK 10


  Krav til bygningens energiforsyning:
  Installasjon av oljekjel for fossilt brensel som grunnlast er ikke tillatt.

  Bygninger over 500 m2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60% av netto varmebehov kan dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensel (olje, parafin og naturgass) hos sluttbruker.

  Bygninger under 500m2 kreves det at 40% av varmeforsyningen skal kunne dekkes med alternativer til direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler.

  Tilknytningsplikt til fjernvarme:
  Har bygninger tilknytningsplikt til fjernvarme må de ha varmeanlegg slik at fjernvarmen kan nyttes til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann.
  Kan det imidlertid dokumenteres at andre varmeløsninger som velges er miljømessig bedre enn tilrettelegging for fjernvarme, kan kommunen gi unntak fra regelen.

  Energitiltak (Paragraf 14-3)

  Energitiltaksmodellen handler om å oppfylle en serie enkelttiltak. Er samtlige tiltak oppfylt, er forskriftskravet tilfredsstilt. For boligbygging er det tillatt med omfordeling mellom U-verdier, kuldebroverdier, infiltrasjonstall og varmegjenvinning. Det vil si at ”taper” du et sted, kan du ”ta det igjen” et annet sted. For øvrige boliger er det kun tillatt med omfordeling av U-verdier og kuldebroverdier.

  Oppfyllelse av forskriftskravet er uavhengig av byggets form. Så lenge de enkelte energitiltakene oppfyller hvert sitt krav, tar ikke modellen hensyn til byggets form og areal. Energirammemodellen derimot tar hensyn til byggets form.
  Viktig å vite er at bruk av lokal kjøling utelukker energitiltaksmodellen. Da må energirammemodellen benyttes.

  Energirammer (P 14-4)
  For å bruke energirammemodellen må det utføres en energiberegning ihht. NS 3031.
  Beregningen må dokumentere at byggets forventede netto energibruk er lavere enn energirammekravet dor den aktuelle bygningstypen som angitt i forskriftene.

  Rammekravene er noe skjerpet i TEK 10. Dette er i hovedsak en konsekvens av skjerpet krav til varmegjenvinningsgrad for ventilasjonsanlegg. Kravet er økt fra 70-80% ( gjelder for alle bygninger, bortsett fra boligbygg). I bygninger som innehar flere funksjoner, skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori, og de respektive energirammene skal oppfylles for hver sone.

  Vær oppmerksom på at de enkelte energirammekravene er bestemt gjennom beregning av eksempelbygg, og at disse eksempelbygg stort sett har en enkel hovedform, uten komplisert geometri og utspring. Konsekvensen blir jo mer komplisert bygningens form er, jo vanskeligere blir det å oppfylle rammekravet.

  Minstekrav (P 14-5)

  Uansett om energitiltak- eller energirammemodellen benyttes skal alle bygg oppfylle de gitte minstekrav. Dette er for å sikre at standarden til den enkelte bygningsdel ikke senkes under det akseptable gjennom tekniske bytter og omfordeling av tiltak. Minstekravene omhandler verdier for yttervegger, tak, gulv og vinduer/ dører, samt krav til lufttetthet og solskjerming.

  Minstekravene beskriver også at rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap.

  Unntatt for småhus, gjelder følgende: ” U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus og dørareal av bygningens oppvarmede BRA skal være mindre enn 0,24”. Dette tilsvarer et vindusareal på 20% men at dette kun kan aksepteres ved å forbruke U-verdien på vinduene tilsvarende. Man kan ikke kompensere økt glassareal med andre tiltak.

  For øvrig

  For bygninger under 30 m2 skal du kun tilfredstille minstekravene til U-verdi samt kravet om isolering av rør, kanaler og utstyr.

  Fritidsboliger under 150 m2 skal kun oppfylle minstekravene, samt tilknytningsplikt i områder med fjernvarme. Fritidsboliger er fritatt fra bestemmelsene om energieffektivitet.

 • Energimerking

  Energimerking

  Energimerking av hus

  Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut en bolig. Ansvaret ligger hos eierne for å gjennomføre energimerkingen. Du kan selv utføre energimerking av eksisterende boliger. Karakterskalaen for energimerket strekker seg fra A (best) til G (lavest). De fleste eksisterende boliger vil befinne seg nederst på skalaen med karakterene E-G. Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter vil normalt få C eller D. Dette avhenger av effektiviteten på oppvarmingssystemet. Lavenergiboliger ligger på en B Passivhus vil normalt få en A Vi kommer gjerne med råd til hvordan man kan komme høyere på energiskalaen.
 • Energitesten

  Energitesten

  Kontakt oss for avtale om utføring av energitest av ditt hus eller leilighet.
 • Balansert ventilasjon

  Balansert ventilasjon

  Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er den eneste ventilasjonstypen som både har en ventilasjonsvifte som fjerner fuktig og forurenset luft og en vifte som tilfører ny ren og frisk luft.

  Ytre forhold som vind, temperatur, boligens tetthet og andre forhold overstyres. Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensing ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer knyttet til avgasser fra usunne materialer. Varmen i den brukte inneluften gjenvinnes før den trekkes ut av boligen. Ingen trekk, økt bokomfort, reduserte energikostnader og trygghet for at luften som fordeles til rommene alltid er ren og frisk gjør balansert ventilasjon til en selvsagt installering i en ny bolig.
  Slik virker ventilasjonsanlegget

  1. Ny, frisk, filtrert og oppvarmet luft føres inn i stue, soverom og oppholdsrom.
  2. Den brukte og forurensede inneluften trekkes ut fra alle rom i huset gjennom avtrekksventiler i taket på kjøkkenet, bad og våtrom.
  3. Den brukte og forurensede inneluften føres ut av huset via kombiboks på vegg (alternativt takhatt).
  4. Luft som føres inn i boligen passerer filteret i luftbehandlingsaggregatet. dermed renses luften før den blåses inn i rommene. Brukt luft på vei ut varmer den nye, rene luften på vei inn i huset uten at luftstrømmene blandes. på den måten sparer du penger til oppvarming.
  5. Luftinntak via kombiboks (alternativt egen ventil)
  6. Luften fra kjøkkenviften blåses ut av huset i en egen ventil (alternativt kobles på ventilasjonsanlegget gjennom en by pass-kanal, utenom rotorgjenvinneren).


  Hvorfor Balansert ventilasjon?

  Fordeler med balansert ventilasjon

  • Energibesparende, gjenvinner opp til 85% av varmen i ventilasjonsluften.
  • Ren, filtrert og temperert tilluft.
  • Fjerner forurenset og fuktig inneluft.
  • Høy komfort og trekkfri ventilasjon.
  • Optimal drift
  • Tilfredsstiller forskriftskravene. Klarer også Passivhusstandarden.


  Forberedt for fremtiden

  Fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi enn det som er dagens krav, og myndighetene vil om få år innføre den såkalte passivhus-standarden. Det betyr at det skal brukes mindre energi til ventilasjon og oppvarming.


  Hva sier forskriftene?


  Byggeforskriftene stiller krav til at det skal være et godt innemiljø i boliger. Både for å i vareta beboernes velvære og trivsel, og for å ta vare på boligen. Samtidig stilles det krav til at ventilasjonsanlegget skal gjenvinne varmen i ventilasjonsluften. med balansert ventilasjon med varmegjenvinning fra Flexit klarer man både innemiljø- og energikravene.

  Referanse Flexit.no


Correct Bygg utfører og organiserer oppussingsjobben fra A til Å til avtalt tid!

Vil du ha et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb, ta KONTAKT idag.